Metodikk

Hvordan vil personen møte situasjoner i arbeidet?

En organisasjon fungerer som en organisme sammensatt blant annet av alle personer som jobber der. Når vi skal ansette og jobbe videre med en person i organisasjonen er noe av det viktigste å fokusere på hva som skal til for at akkurat denne personen får det så godt som mulig og kan gjøre jobben så godt som mulig.

Jobbanalyse Først trenger vi å forstå stillingen kandidatene skal vurderes for. Det er fort gjort å gå seg bort i floskler og generelle personbeskrivelser. Human Content har utviklet en jobbanalyse metode som skreller bort støy og graver frem essensen av hva som skal til for at personen i nettopp denne stillingen bidrar til at organisasjonen når sine mål. Det hjelper oss til å fokusere arbeidet med å innhente informasjon om kandidatene.

B5-PLUS Hvordan stemmer karaktertrekkene overens med det stillingen krever? Hvordan vil vedkommende fungere i vårt arbeidsmiljø, i gode tider og i dårligere tider? Når vi ser på den komplekse helheten som en person representerer – hvordan kan vi fokusere vår tid og energi på å utforske de tema som er mest relevante for denne personen i denne stillingen? B5-PLUS rapporten gir deg fundamentalt god informasjon om hvordan denne personen vil fungere i denne stillingen og i organisasjonen. B5-PLUS er basert på femfaktormodellen, den metode for personlighetsanalyse som et samlet internasjonalt fagmiljø selv bruker i sin forskning, og anbefaler som eneste relevante alternativ. Det betyr at vi kan bruke de funn og støtteverktøy som andre har brukt krefter på å utvikle; eksempelvis femfaktor-kart for den jobbrollen personen vurderes for eller allerede jobber i. Human Content har gjennom eget arbeide og ved å hente fra det internasjonale bibliotekutviklet et komprehensivt sett med slike støtteverktøy som nyansere og utdyper betydningen av det personen har fortalt oss om seg selv, og som viser hvilke tema som er spesielt relevante for akkurat denne personen i akkurat denne arbeidssituasjonen.

Human Contents opprinnelige B5 ble utviklet på slutten av 1990-tallet. Allerede da hersket det konsensus i fagmiljøene globalt om at femfaktormodellen i et normativt format ga det beste grunnlag for en meningsfylt forståelse av personen i et arbeidsmiljø. B5 ble da også bygget på dette solide fundament som i årene siden har blitt ytterligere bekreftet i flere tusen studier og metastudier rundt om i verden. I årene frem til 2009 er vår B5 brukt flere tusen ganger, hovedsakelig i forbindelse med rekruttering til mellomledestillinger. Analyser av dette grunnlaget bekrefter at B5 er et meget godt personlighetsinventorium bygget på det beste mulige faglige grunnlag. De siste års videreutvikling har resultert i B5-PLUS. B5-PLUS er et enda bedre verktøy med enda bedre tekniske verdier, bedre nyansering, og dessuten et utvidet meningsrom som gir bedre grunnlag for å bruke rapporten som støtteverktøy for intervju og utviklingssamtaler. B5-PLUS er DNV-sertifisert.

Vil denne personen vokse i stillingen?

F60 Figurprøven F60 måler evne til å tenke logisk og systematisk, oppfatte problemstillinger og finne nye løsninger uavhengig av innlærte begreper og kunnskaper. Et godt resultat henger sammen med evne til omstilling, læring og utvikling i en arbeidssituasjon.

Figurprøven F60 fokuserer på personens evne til å sette seg inn i en ny problemstilling, trekke mening ut av uorden, lære og bruke kunnskaper i nye situasjoner. Oppgavene er utviklet slik at de er minst mulig avhengig av lærte ferdigheter og kunnskaper – det er en «kulturredusert prøve» som måler evnemessig potensial. Resultatene henger også sammen med selvstendig informasjonsvurdering og analyse og raskt finne gode løsninger. Testen gir indikasjon på om personen vil takle mye ny informasjon og nye, komplekse arbeidsoppgaver.

Figurprøven F60 ble opprinnelig utviklet på slutten av 1990-tallet basert på rådende faglitteratur. Den er dokumentert og normert basert på data fra norske jobbsøkere og arbeidstagere. Den er brukt flere tusen ganger innen rekruttering og organisasjonsutvikling. Psykometriske analyser på data fra disse besvarelsene bekrefter av figurprøven F60 er meget solid, og de tekniske verdiene til testen er særdeles gode.

Hvor raskt og riktig jobber personen?

M6 I de fleste stillinger er det viktig å kunne jobbe effektivt med språk og tall. En person som jobber raskt og riktig vi ha vesentlig bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb enn en person som jobber langsomt og gjør mange feil. Multiprøven M6 gir en meget god indikasjon på hvor godt personen jobber med språk og tall.

Hva sier vi, og hva sier vi implisitt når vi sier det? Hvordan leser vi språket på overflaten, og hvordan forstår vi de underliggende nivåene? Og på hvilken måte behersker vi tall og mengder? Dette er noen fokusområder i denne seksdelte testen som raskt viser vedkommendes grad av språkforståelse og språkbeherskelse samt evnen til å lese og forstå tall på ulike nivåer. Multiprøven M6 indikerer dessuten evnen til problemløsning, fordi oppgavene er basert på generelle ferdigheter og kunnskaper innen vår kultur. Hver deltest vurderes separert. Det beregnes også en verbalskåre, en numerisk skåre og en samlet ferdighetsskåre.

Multiprøven M6 ble opprinnelig utviklet sent på 1990-tallet basert på erfaringen fra rådende faglitteratur og normert på data fra norske jobbsøkere og arbeidstagere. I dag er multiprøven M6 blitt brukt flere tusen ganger, primært innen rekruttering. Data fra disse besvarelsene bekrefter at multiprøven M6 er meget solid, og de tekniske verdiene til testen er særdeles gode.

Hvor godt behersker personen engelsk?

ET44 I mange stillinger er det viktig å kommunisere på engelsk. Engelskprøven ET44 gir en indikasjon på evne å beherske engelsk både til generell og avansert bruk. Dessuten har vi sett at engelskferdihetene henger sammen med læring generelt.

Hvilken språkforståelse, hvilket ordforråd, hvilken kommunikasjonsevne og hvilken evne til problemløsning har vedkommende når det gjelder skriftlig engelsk? Human Content har utvilket en intensiv kunnskapstest som er like presis i sine analyser som de store og tunge testene, og mye enklere å gjennomføre.

Engelskprøven ET44 ble opprinnelig utviklet på 1990-tallet på oppdrag fra forsvaret. Tidligere hadde forsvaret brukt flere timer og mange hundre spørsmål på å måle det Engelskprøven ET44 klarte på seks minutter